جامعه شناسی رمان-لوکاچ-2

زیبایی شناسی و نقد بورژوایی راه نجاتی از تیرگی نمی یابد و ادبیات را فقط به مثابه ی شهود زندگی درونی و تصدیق آشکار فقدان امید در نظر می گیرد.رنگ های کدر نومیدی در ادبیات بورژوایی شکست نومیدی و جستجو های بی حاصل جوانان و فرورفتن در اعماق ابتذال بی رمق زندگی خانوادگی بورژوایی را نشان میدهد.همه تحلیل های مشروح زیبایی شناسی بورژوایی به همین نقیصه مبتلا هستند.

/ 0 نظر / 38 بازدید