جامعه شناسی رمان-لوکاچ-1

امروزگی این نوشته ها دلیل بر آن است که با برخی از جریان های فلسفی و ادبی که هنوز در روزگار ما رواج گسترده دارند به مخالفت برمی خیزد.آیا بنیاد اجتماعی و عظمت هنری و نیروی جهان گستر رمان در پیوستگی جهان بیرون و درون است یا در گسستگی آن ها؟رمان نوع غالب و حاکم در هنر مدرن بورژوایی است.این تقابل به تحول ادبیات بطور کلی و حتی تمامی فرهنگ برمی گردد.پرسش تاریخی این است که فرهنگ سیر صعودی دارد یا نزولی؟

/ 0 نظر / 40 بازدید